Microsoft Dynamics AX 2012 łączy funkcje wspomagające produkcję dyskretną, procesową i odchudzoną (lean). Rozbudowane funkcjonalności horyzontalne, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją, pomagają w modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Najważniejsze procesy biznesowe opracowane z myślą o sektorze produkcyjnym:

  • Produkcja dyskretna
  • Produkcja procesowa
  • Produkcja odchudzona (lean)
  • Planowanie i produkcja w rozproszonych ośrodkach
Rozwiązania autorskie AXACOM dla branży produkcyjnej

Produkcja - fantomy
Sposób rejestracji produkcji za pomocą fantomów uniemożliwia z założenia rejestrację półproduktów, co skutkuje brakiem informacji ile należy ich wyprodukować. Nasza modyfikacja na podstawie BOMów oraz marszrut pozwala na dokładne wyliczenie ilości półproduktów potrzebnych do wyprodukowania wyrobu, umożliwia również drukowanie kart ze zleceniami na półprodukty oraz listy pobrania.

Moduł Rozliczanie produkcji w cenach rzeczywistych
Moduł rozliczania produkcji umożliwia precyzyjne rozliczenie kosztów pośrednich według dowolnych kluczy podziałowych (np. proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, czasu pracy ludzi, czasu pracy maszyn i innych) na zlecenia produkcyjne z dokładnością do poszczególnych zleceń produkcyjnych wyrobów. Rozliczenie można prowadzić z dokładnością do rodzaju kosztu (np. amortyzacja, energia, koszty remontów, napraw itd.) oraz z dokładnością do wydziału, podwydziału, brygady a nawet pracownika. System automatycznie pobiera koszty z modułu księgi głównej. Moduł umożliwia także dokładne wyliczanie kosztów pracowniczych na podstawie danych z modułu kadrowego lub zewnętrznego modułu kadrowego. Koszty są rozliczane na bieżąco, a na koniec miesiąca są korygowane automatycznie do rzeczywistych kosztów (zaksięgowanych w księgowości).

Wyliczanie i przypisanie miesięcznych kosztów wydziałowych na gniazda produkcyjne dla poszczególnych zleceń
Dodatkowa funkcjonalność w module produkcja umożliwiająca wyliczanie na koniec każdego miesiąca, miesięcznych kosztów na gniazda produkcyjne z dokładnością do zlecenia produkcyjnego. Po wyliczeniu, w następnym kroku koszty wydziałowe są pomniejszone (lub powiększone w sytuacji gdyby w danym miesiącu koszt jednostkowy gniazda produkcyjnego był mniejszy niż wcześniej zakładano) o różnicę z wyliczonej powyżej sumy kosztów i kosztów już zarejestrowanych. Wyliczone koszty są przypisywane do poszczególnych zleceń i księgowane zgodnie ze zdefiniowanymi dekretami.

Moduł Kalkulacje
Kalkulacje to moduł służący do szacowania kosztów produkcji, jest on bezpośrednio powiązany z modułem Produkcja, w którym możliwa jest rejestracja produkcji wyrobu gotowego według przeprowadzonej kalkulacji. Koszty oszacowane przy wykorzystaniu tego modułu uwzględniają wszelkie czynniki,  które wpływają na wyprodukowanie określonego wyrobu gotowego, a w szczególności pracę ludzką, zużycie maszyn, czas ustawiania maszyn, odpady, poprawki, które to czynniki są bardzo często nieuwzględniane przy zwykłych kalkulacjach przez co powodują duże rozbieżności pomiędzy kosztem oszacowanym a kosztem rzeczywistym. Dzięki tak przeprowadzonemu oszacowaniu kosztów możemy uzyskać rzeczywisty koszt wyprodukowania określonego wyrobu gotowego a tym samym wyeliminować jego odchylenia. Ponadto raz przeprowadzona kalkulacja produkcji danego wyrobu stanowi bazę do kolejnych oszacowań powtarzającej się produkcji, na jej podstawie uzyskujemy bowiem takie informacje jak rzeczywisty koszt produkcji oraz normy wykorzystania poszczególnych surowców. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na optymalizację kosztów oraz precyzyjne wyliczenie  kosztów niestandardowej produkcji, pozwala również na optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału firmy oraz stałą kontrolę kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Aplikacja Rejestracja produkcji
Aplikacja niezależna od systemu Microsoft Dynamics AX o niskich wymaganiach sprzętowych, która służy do raportowania poszczególnych etapów, czasów i ilości dla wykonywanych produkcji. Aplikacja  ułatwia rejestrowanie wykonywanych operacji dzięki dostępności przy liniach produkcyjnych, umożliwia ona pracownikom na bieżąco zgłaszanie zrealizowanych zadań. Wszystkie dane rejestrowane w programie Rejestracja produkcji – numer produkcji, wykonywana operacja, maszyna produkcyjna, ilość wyprodukowanych detali oraz automatycznie obliczony czas trwania operacji są zapisywane do systemu Microsoft Dynamics AX i mogą być  księgowane w standardowych arkuszach produkcyjnych.

Strefa ekonomiczna
Jest to rozwiązanie dotyczące firm produkcyjnych, które znajdują się w strefie ekonomicznej. Firmy produkujące swoje wyroby często zlecają wykonanie niektórych półproduktów i wyrobów kooperantom (nie będącym w strefie ekonomicznej). Rozwiązanie to umożliwia śledzenie i kontrolowanie na jednym indeksie towarowym produkcji własnej i produkcji od kooperanta, a co za tym idzie odpowiednie rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym związane ze strefą ekonomiczną.